statut fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja OnBoard, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Mariusza Poznania zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 21.10.2015 r. przed notariuszem Agnieszką Bukowińską, w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Bukowińska, Estera Małopolska Spółka partnerska z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 13/2i działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym Ustawy z dn. 06.04.1984r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

§6

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja OnBoard”.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele, przedmioty i formy działania fundacji

§8

Cele fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego.
Realizacja celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną oraz odpłatną pożytku publicznego w szczególności poprzez:

 1. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci, młodzieży, opiekunów i pedagogów;
 2. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci;
 3. Tworzenie, realizowanie, wspieranie projektów i akcji społecznych, sportowych, kulturowych, edukacyjnych adresowanych do dzieci, rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych;
 4. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych, konkursów, festiwali i festynów, imprez sportowych, zajęć ruchowych;
 5. Wspieranie aktywności ośrodków sportowych, turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i naukowych;
 6. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku w następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego; a także działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z pozostałymi celami fundacji;
 7. Udostępnianie, upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych środkach transportu;
 8. Tworzenie innowacji technologicznej w transporcie oraz branży turystyki kwalifikowanej;
 9. Działania mające na celu rozwój infrastruktury przyjaznej alternatywnym środkom transportu;
 10. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 11. Rozwój alternatywnych i ekologicznych środków transportu;
 12. Działania na rzecz zrównoważonego transportu;
 13. Tworzenie i rozwój miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz produktów innowacyjnych turystycznie;
 14. Działania mające na celu zwiększenie ruchu turystycznego;
 15. Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji;
 16. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie turystyki i rekreacji;
 17. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;
 19. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
 20. Promowanie i wspieranie uzdolnionych osób w kraju i za granicą;
 21. Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci;
 22. Przyznawanie nagród i stypendiów;
 23. Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania agresji, wandalizmowi;
 24. Działania mające na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez promocję sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;
 25. Działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i cyfrowym;
 26. Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych dzieci;
 27. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 28. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 29. Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych;
 30. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
 31. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 32. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka;
 33. Organizowanie zbiórek pieniężnych;
 34. Organizacja i udział w imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i młodzież;
 35. Działania mające na celu integrację międzynarodową (projekty międzynarodowe i trans graniczne);
 36. Promocja, wspieranie longboardingu, surfingu, snowboardingu oraz wszelkich tzw. sportów deskowych i miejsc oraz podmiotów umożliwiających tego rodzaju aktywności;
 37. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej;
 38. Promocja Polski oraz osiągnięć Polaków za granicą;
 39. Wspieranie i promocja polskich naukowców i wynalazców w Polsce i za granicą;
 40. Promocja i organizacja wolontariatu;
 41. Działania mające na celu aktywizowanie, studentów w zakresie objętym celem Fundacji;
 42. Aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy;
 43. Edukacja oraz rozwój w zakresie ekonomii społecznej;

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

 1. Wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
 3. Pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową
 4. Prowadzić inne formy działalności zgodne z celami Fundacji

ROZDZIAŁ III

Organy fundacji

Zarząd fundacji

§ 10

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd, który składa się z 2 osób.
 2. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji oświadczeniem woli Fundatora.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 7. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa, którym może przysługiwać wynagrodzenie.

§ 11

 1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  • Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przygotowywanych
  • Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
  • Sprawowanie majątkiem Fundacji.
  • Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji.
  • Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
  • Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
  • Przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie sprawozdań rocznych oraz budżetu fundacji (albo przynajmniej założeń budżetowych) . Po zamknięciu roku z kolei przyjmuje się realizację budżetu.

§ 12

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku odmiennych zdań członków Zarządu decyduje głos Prezesa.

§ 13

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i zasady gospodarki finansowej fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 1.500,00 zł (słownie tysiąc pięćset złotych), zwany dalej funduszem założycielskim, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 1. Funduszu założycielskiego.
  Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Dotacji i subwencji od osób prawnych.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
 5. Dochodów z praw Fundacji.
 6. Dochodów z lokat kapitałowych.
 7. Sponsoringu.
 8. Przychodu z prowadzonej działalności odpłatnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i z odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 17

Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy

§ 18

 1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.
 2. Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy i bilansowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 20

Zamian w statucie Fundacji dokonywane jest oświadczeniem woli Fundatora.

§ 21

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.
 2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra ds. pracy i polityki społecznej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Zarządu Fundacji, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji. W przypadku niedokonania wyboru przez Zarząd zgodnie z art. 15 pkt 4 ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. sąd orzeka o przeznaczeniu środków.